Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatónk célja, hogy rögzítse a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány (Továbbiakban: „Alapítvány”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 1. Értelmező rendelkezések
 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 1. Az Alapítvány adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. az Alapítvány minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 1. Az Alapítvány az Ön személyes adatait
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Alapítványnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 1. Az Alapítvány mint adatkezelő megnevezése

Név: Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány

Cím: H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Tel.: +36 62 443 571

Fax.: +36 62 423 872

Email cím: elnok@szentgyorgyialbertdij.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”), mint adatkezelő az érintettnek (azaz azoknak, akiknek adatait kezeli), az alábbiakban meghatározott személyes adatait kezeli, a jelen tájékoztatóban rögzített feltételekkel.

JELÖLT ORVOSOK

Jelölés

A www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon történő jelölés során a jelölőknek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

 • Jelölt orvos neve
 • Szakterülete
 • Rendelőintézet neve, ahol a jelölt orvos rendel
 • Város, ahol a jelölt orvos dolgozik,
 • Irányítószám
 • A jelölés indoklása (orvos-páciens történet)

SZAVAZÓK

Szavazás

A www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon történő szavazás során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatot:

 • email cím

Az Alapítvány a fentieken túl a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezeli:

 • a szavazás megtörténtének tényét
 • időpontját
 • a szavazó IP címét (biztonsági okok miatt)

JELÖLŐK

Jelölés

Orvosra jelölők:

A www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon történő jelölés során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név, email cím, a jelölés indokolásaként megadott személyes történet.

Az Alapítvány a fentieken túl a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezeli:

 • a jelölés megtörténtének tényét
 • időpontját

5.1. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett számítógépének azon adatai, melyek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti hozzájárulás megadása során generálódnak és melyeket az Alapítvány rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Alapítvány fér hozzá.

5.2. Sütik (cookie-k) alkalmazása

A cookie (süti) fogalma

Ahogyan a legtöbb weboldal, az Alapítvány is alkalmaz az általa üzemeltett weboldalon (1. pontban felsorolt) sütiket (cookie-kat). Az Alapítvány oldalának meglátogatásakor töltődnek le a cookie-k a látogató számítógépére vagy más böngészésre használt eszközre (táblagép, okostelefon, laptop), az így gyűjtött adatokhoz az Alapítvány az alábbiak szerint is hozzáférhet.

A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket

– megkönnyítik a weboldal használatát

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A cookie-k különbözőek, típustól függően, néhány csak átmeneti ideig van jelen és a munkamenet (böngészés) bezárásával azonnal eltűnik, míg léteznek hosszabb ideig érvényes változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

Az Alapítvány weboldalán alkalmazott sütik:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Alapítvány oldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődnek a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Használatot elősegítő sütik

Az ilyen típusú sütik biztosítják, hogy a látogató az Alapítvány weboldalával kapcsolatos választásait, beállításait, használati szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania (e-mail cím, felhasználó név). Ezek a sütik nem alkalmasak a látogató személyes beazonosítására, mivel egyéb adatot nem tárolnak. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A látogató az „Elfogadom” gomb megnyomásával 30 napra adja hozzájárulását a sütik használatához, melynek elteltét követően a weboldal emlékeztetni fogja a sütikről és ismét hozzájárulását fogja kérni a sütik használatához.

 • Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

Az Alapítvány weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Alapítvány információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat, mint pl. hogy melyik oldalt nézték meg, a weboldal mely részére kattintottak, hány oldalt kerestek fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics szolgáltatás sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról kattintva tájékozódhat.

Az Alapítvány weboldalai által használt sütikkel kapcsolatos információk:

Sütik típusa és nevei Sütik lejárati ideje
Biztonsági sütik
wfvt_ 30 perc
wordfence_verifiedHuman 1 nap
Harmadik fél által elhelyezet sütik (analitika)
_utmz 70 nap
_utma 2 év
Használatot elősegítő, munkamenet (session) sütik
wordpress_ Munkamenet

 

Maximális biztonság

Az Alapítvány oldalai a sütik engedélyezésével sem jegyeznek meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A sütik elfogadása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes a honlap minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni.

A sütik letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni/módosítani, vagy letiltani, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A cookie-k beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a webhely látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

JELÖLT ORVOSOK

A jelölés során a jelölő által megadott orvosra vonatkozó adatok esetében

 

Az adatkezelésre a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) (f) pontja alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, mely az adatkezelő által lefolytatott „érdekmérlegelési teszt” eredményeként került megállapításra.

„Érdekmérlegelési teszt”

 1. A jogszerű érdek jellege és forrása

Az orvosok, mint érintettek személyes adatainak kezelése feltétlenül szükséges a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra (a továbbiakban: „díj”) történő jelöléshez, hisz a jelölő által megadott adatok alapján kerülhet az orvos jelölésére. Amennyiben az adatok nem kerülnének az Alapítvány kezelésébe, úgy nem történhetne meg a jelölés, tekintettel arra, hogy a díjat olyan személy kaphatja meg, akit pácienseik is érdemesre tartanak arra; tehát a páciensi jelölés elengedhetetlen.

Az adatkezelő érdeke, hogy a díj által népszerűsítse az Alapítványt, valamint Szent-Györgyi Albert nevének ismertségét növelje.

Az érintettnek is jogos érdeke lehet az adatkezelés, hisz a jelölő által megadott adatok alapján esélyessé válhat a díj megnyerésére.

Az érintetteknek joguk van a személyes adataik védelméhez. Ésszerű várakozásuk, hogy akaratuk ellenére ne vegyenek részt egy olyan kampányban, amelyben nem kívánnak. Ésszerű várakozásuk az is, hogy ennek érdekében adataik kezelése ellen bármikor tiltakozhassanak.

 1. Az érintettekre gyakorolt hatás

Az orvos adatai sok esetben nyilvánosan elérhető forrásokban is fellelhetők; így például az interneten, szakcikkekben, orvosi rendelőkben, helyi újságokban stb.

Az orvos adatai ugyan személyes adatnak minősülnek, azonban a megadott személyes adatok orvosi tevékenységükkel kapcsolatosak, tehát azon adatok kerülnek kezelésre, melyek az orvosi hivatáshoz kapcsolódnak, nem pedig az orvosok magánéletéhez.

Az adatkezelés során kizárólag az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges adatok kerülnek kezelésre.

Az adatkezelő és az érintett közt nem áll fenn alá-fölérendeltségi viszony.

Az adatkezelő felveszi az érintettekkel a kapcsolatot postai levél formájában annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintetteket arról, hogy jelölték a díjra.

Az érintett kérésére az adatkezelő haladéktalanul törli a jelölés során megadott, kezelt adatokat.

 • Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány mint adatkezelő érdeke, hogy a díjra történő jelölés érdekében az érintettek adatait kezelje; valamint az érintettek feltételezhető jogos érdeke, hogy a díjra jelölhetők legyenek, és ennek érdekében az Alapítvány kezelje az orvos adatait, valamint tekintettel arra, hogy a kezelt adatok sok esetben az interneten, orvosi rendelők falán, helyi újságokban is elérhetők, az adatkezelés során a jelölt orvosok személyes adatok védelméhez fűződő joga nem szenved aránytalan korlátozást az elérhető előnyökhöz képest. Az érintett jogai azért sem sérülnek, mert az adatkezelő felveszi az érintettel a kapcsolatot, és így az érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen.

A jogi igényérvényesítés esetében

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, mely az adatkezelő által lefolytatott „érdekmérlegelési teszt” eredményeként került megállapításra.

Érdekmérlegelési teszt”

 1. Az adatkezelő érdeke

Az adatkezelő érdeke, hogy amennyiben az érintettek elévülési időn belül jogi igényt kívánnak érvényesíteni, az adatkezelőnek szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

 1. Az érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő joga

A jelölt orvosoknak joguk van a személyes adataik védelméhez. Ésszerűen számolhatnak azonban azzal, hogy amennyiben a jelöléssel, valamint a díjjal kapcsolatos adatkezelést érintően az adatkezelő irányába valamilyen kifogást, panaszt vagy egyéb jogi igényt kívánnak érvényesíteni, az adatkezelőnek bizonyos adatokra szüksége lesz akár az igény teljesítéséhez, akár az azzal szembeni érdemi védekezéshez.

 • Az érdekmérlegelési teszt eredménye

A kifogás, panasz hatékony kivizsgálása vagy a jelölt orvosok részéről esetleges jogi igény érvényesítése, mint jogos érdek és az ezen alapuló adatkezelés arányosan korlátozza az érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogát.

Az adatkezelés célja

A jelölés során megadott adatok alapján jelölhető az orvos a díjra.

Az Alapítvány tájékoztatást nyújt az Alapítvány fő támogatójának, a Goodwill Pharma Nyrt.-nek a termékeiről, kedvezményeiről, akcióiról- remarketing tevékenység útján is.

Az Alapítvány az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

Az Alapítvány a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Az Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

Az érintettekre gyakorolt hatás

Az adatkezelés során kizárólag az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges adatok kerülnek kezelésre.

Az adatkezelő és az érintett közt nem áll fenn alá-fölérendeltségi viszony.

Az adatkezelő postai levél útján felveszi az érintettekkel a kapcsolatot annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintetteket arról, hogy jelölték a díjra.

Az érintett kérésére az adatkezelő haladéktalanul törli a jelölés során megadott, kezelt adatokat.

SZAVAZÓK

A szavazás esetén

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, valamint az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján.

Előbbi esetben az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Alapítvánnyal közölt személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelésre és feldolgozásra kerüljenek.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy:

 • a szavazás tisztaságát biztosítsa, kizárólag egy és valódi e-mail címmel adják le szavazatukat
 • folyamatos tájékoztatást nyújtson az Orvosi díj részleteiről
 • tájékoztasson az Alapítvány fő támogatójának, a Goodwill Pharma Nyrt.-nek a termékeiről, kedvezményeiről, akciókról- remarketing tevékenység útján is

Az Alapítvány az érintett által rendelkezésre bocsátott adatot célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

JELÖLŐK

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Alapítvánnyal közölt személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelésre és feldolgozásra kerüljenek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy

 • az Alapítvány fel tudja venni az érintettel a kapcsolatot a jelölés során megadott email címen abból a célból, hogy esetleges további adatkezelési hozzájárulásokat kérjen be tőle ahhoz, hogy adatait harmadik személyek részére továbbíthassa, illetve nyilvánosságra hozhassa; továbbá
 • az Alapítvány az érintett által megadott orvos-páciens történetet az adott orvosnak továbbíthassa annak érdekében, hogy az orvost tájékoztassa a jelölés indokáról, valamint az orvos hozzájárulhasson a történet harmadik személyek részére történő továbbításához, közzétételéhez, nyilvánosságra hozatalához.
 • Folyamatos tájékoztatást nyújtson az Orvosi díj részleteiről.
 • Tájékoztasson az Alapítvány fő támogatójának, a Goodwill Pharma Nyrt.-nek a termékeiről, kedvezményeiről, akciókról- remarketing tevékenység útján is.

Az Alapítvány az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

A Google Remarketing programok használata

Az Alapítvány a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a Google Adwords (DoubleClick) cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az Alapítvány weboldalaira látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Alapítvány hirdetésével találkozzanak. Az Alapítvány a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez.

Az Alapítvány hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is  – megjelenítik internetes webhelyeken. Az Alapítvány és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ön elfogadja a fenti Cookie-k használatát, azzal, hogy azokat az alábbiak szerint tilthatja le.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni/módosítani, vagy letiltani, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A cookie-k beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a webhely látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Az adatkezelés időtartama

JELÖLT ORVOSOK

Amennyiben az érintett a jelölés során megadott adatai nyilvánosságra hozatalához hozzájárult, úgy az adatkezelő az érintett jelölés során megadott adatait a szavazás lezárultát követően határozatlan ideig, de maximum 5 évig kezeli a jövőbeni adatfeldolgozás megkönnyítése céljából, amennyiben a jelölés a következő évben is újra indulna.

Amennyiben az érintett a jelölés során megadott adatai nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá, vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel meghiúsult, úgy az adatkezelő a jelölés megtörténtét követő 1 (egy) napon belül az érintett adatait törli.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Alapítványban az alábbi munkaköröket betöltő személyek jogosultak adatokat kezelni:

Az Alapítvány tagjai és önkéntesei; illetve az Alapítvány adatfeldolgozói.

Az adatkezelésre jogosult személyek azonban azokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

A jelölés során megadott adatokat az Alapítványban a 8. pontban felsoroltak kezelik, azonban amennyiben az adatok nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárult, úgy a nyilvánosságra hozatal által az adatok bárki számára hozzáférhetővé válnak.

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célok megvalósítása körében az Alapítvány a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

Adatfeldolgozók megnevezése a jelölés során megadott adatok tekintetében:

Cégnév Elérhetőség Tevékenység
Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.

Tel.: +36 62 443 571

Fax.: +36 62 423 872

Email: info@goodwillpharma.com

Weboldal tárhely szolgáltatója, így a személyes adatok tárolása, adatrögzítés, levelezőrendszer üzemeltetője,
Bódis Réka Tünde e.v. 1183 Budapest, Teve utca 24-28. „A” lépcsőház 6. emelet 610.

Adószáma: 66825742-2-41,

Tel.: +36-30-475-0368

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj teljes körű kommunikációja, az érintettekhez kapcsolódó orvos-páciens történetek feldolgozása, kapcsolat felvétel az érintettekkel

 

Adatfeldolgozók megnevezése

Cégnév Elérhetőség Tevékenység
Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.

Tel.: +36 62 443 571

Fax.: +36 62 423 872

Email: info@goodwillpharma.com

Weboldal tárhely szolgáltatója, adatrögzítés, levelezőrendszer üzemeltetője

Az Alapítvány az érintettek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

SZAVAZÓK

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett által megadott személyes adat Alapítvány részére történő megadásával kezdődik és maximum 5 évig vagy a törlésre irányuló kérelem teljesítéséig tart.

Az adatot megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

A kezelt adatot az Alapítványban az alábbi munkaköröket betöltő személyek jogosultak kezelni:

Az Alapítvány tagjai és önkéntesei; illetve az adatfeldolgozók.

Az adatot az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelési cél megvalósítása körében az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Cégnév Cím Tevékenység
Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. Weboldal tárhely szolgáltatója, így a személyes adatok tárolása, adatrögzítés, levelezőrendszer üzemeltetője
Bódis Réka Tünde e.v. 1183 Budapest, Teve utca 24-28. „A” lépcsőház 6. emelet 610.

Adószáma: 66825742-2-41,

Tel.: +36-30-475-0368

az érintettekhez kapcsolódó orvos-páciens történetek feldolgozása, esetleges kapcsolat felvétel az érintettekkel
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Mailchimp direct marketing szolgáltatás

JELÖLŐK

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett által megadott személyes adatoknak az Alapítvány részére történő megadásával kezdődik és maximum 5 évig vagy a törlésre irányuló kérelem teljesítéséig tart.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A kezelt adatot az Alapítványban az alábbi munkaköröket betöltő személyek jogosultak kezelni:

Az Alapítvány tagjai és önkéntesei; illetve az adatfeldolgozók.

Az adatot az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

Az adatokat az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célok megvalósítása körében az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Cím Tevékenység
Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. Weboldal tárhely szolgáltatója, így a személyes adatok tárolása, adatrögzítés, levelezőrendszer üzemeltetője
Bódis Réka Tünde e.v. 1183 Budapest, Teve utca 24-28. „A” lépcsőház 6. emelet 610.

Adószáma: 66825742-2-41,

Tel.: +36-30-475-0368

az érintettekhez kapcsolódó orvos-páciens történetek feldolgozása, esetleges kapcsolat felvétel az érintettekkel
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Mailchimp direct marketing szolgáltatás

 

Az Alapítvány az érintett által a jelölés indokaként megadott orvos-páciens történetet jogosult – az érintett neve és email címe nélkül – a jelölt orvos részére továbbítani.

Az Alapítvány az érintettek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az Alapítvány az érintettek személyes adatait a mindenkori adatfeldolgozókon, valamint az orvos-páciens történet vonatkozásában az adatfeldolgozókon és a jelölt orvoson kívüli harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak törvény által elrendelt esetben (pl. bírósági vagy hatósági megkeresések esetén) adja ki.

 1. Egyéb célú adatkezelés

 Telefonos beszélgetések rögzítése

Az Alapítvány telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent. Az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetések rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő érintettekkel kapcsolatos jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja a telefonbeszélgetés során megtett nyilatkozatokat.

Az Alapítvány az Érintettet a telefonbeszélgetés kezdetén tájékoztatja arról, hogy a telefonbeszélgetést rögzíti. E telefonon nyújtott rövid tájékoztatással az Alapítvány annak lehetőségét teremti meg, hogy az érintett eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az Alapítvány munkatársával folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, úgy rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Az Alapítványt.

Az Alapítvány a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 5 évig tárolja.

Abban az esetben, ha az Érintett a telefonbeszélgetés rögzítéséhez nem járul hozzá, a panaszt az Alapítvány azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb indokolt esetben (például az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az Alapítvány munkatársat vagy az Alapítványt), az Alapítvány jogosult a hívás megszakítására.

Hírlevelezési és direkt marketing célú adatkezelés

Ön az e-mail címének megadásakor vagy később, hírlevél feliratkozásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A leiratkozást minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól:

 • Ön választhat, hogy a feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az Orvosi díjjal kapcsolatos információkról tájékoztatást nyújtson és/vagy
 • az Alapítvány az Alapítvány fő támogatójának- a Goodwill Pharma Nyrt.-nek termékeiről, kedvezményeiről, akcióiról szolgáltasson információt.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásának a regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Az Alapítvány külföldre a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet EU 2016/679) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Alapítványt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Alapítvány adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Alapítványhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az Alapítvány a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Alapítványt.

 1. Adatbiztonsági kérdések

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR (EU 2016/679 Rendelet) és a vonatkozó más hatályos jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR (EU 2016/679), valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a kezelt adatot a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az adatot jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelő az adatot a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 1. Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatot az Alapítvány azon adatkezelési céloktól, melyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, ehhez az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas-adatvedelmi-tajekoztato/weboldalon történik.

 • 6724 Szeged Cserzy Mihály u. 32.
 • nyilvántartási szám: 06-01-0001658
 • számlaszám: 10402805-50526865-71651003
 • adószám: 18941926-1-06

Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum
Jogi nyilatkozat

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj